Algemene voorwaarden

 

1. De hier genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten tussen practitioner en cliënt. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.
2. De practitioner, werkzaam voor Body Stress Release de Praktijk Amsterdam, is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving welke onder meer is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
3. De practitioner houdt een cliëntendossier bij en is hiervoor verantwoordelijk. Cliëntendossiers zijn eigendom van de practitioner en blijven ten minste 20 jaar bewaard.
4. De practitioner betracht geheimhouding ten aanzien van de door cliënt verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen.
5. De practitioner verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling, waarbij het belangrijk is dat de practitioner en de cliënt “samen” beslissen over de behandeling.
De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de practitioner te verstrekken.
6. De practitioner verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
7. De intake, het in behandeling nemen, van kinderen onder de 18 jaar zal altijd geschieden in het bijzijn van één of beide gezaghebbende ouder(s), of voogd. De practitioner zal alleen vervolgbehandelingen verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (gezaghebbende ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Vervolgbehandelingen van kinderen tussen 12 jaar en 18 jaar zonder aanwezigheid van een begeleider, zal alleen geschieden indien er vooraf schriftelijk via e-mail akkoord is gegeven door één of beide gezaghebbende ouder(s), of voogd. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de behandeling. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de behandeling of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De practitioner kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
8. De practitioner behoudt zich het recht voor om ingeval van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het consult te wijzigen. De cliënt wordt hiervan telefonisch in kennis gesteld.
9. Indien de practitioner wegens ziekte geen behandeling kan uitvoeren, dan wordt de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk telefonisch of via de e-mail in kennis gesteld.
10. Beëindiging van consulten kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De practitioner kan voortzetting van de behandeling beëindigen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden verlangd of verwacht.
11. De practitioner zal zich inspannen om de behandeling op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De practitioner heeft een inspanningsverplichting aan de cliënt, geen resultaatverplichting. Practitioner garandeert niet dat de klachten van de cliënt door Body Stress Release verdwijnen of afnemen. Het succes is mede afhankelijk van een coöperatieve houding van de cliënt met betrekking tot de zorg voor het eigen lichaam ter voorkoming van het opbouwen van nieuwe body stress, met name door het opvolgen van de verstrekte adviezen. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de lichamelijke conditie en het algeheel welzijn ligt bij de cliënt zelf.
12. Alle eventuele nadelige gevolgen, voortvloeiende uit door de cliënt onvolledige of onjuist verstrekte informatie, dan wel het niet delen van informatie aanwezig in het medisch dossier bij een arts, specialist of andere behandelaar, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
13. De cliënt gaat akkoord met opname in het cliëntenbestand van Body Stress Release de Praktijk Amsterdam.
14. De cliënt gaat akkoord met opname en verwerking in een digitale agenda.
15. De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de website www.bsrdepraktijk.nl
16. Betaling van de behandeling zal direct na afloop van het consult per pin of contant geschieden bij de behandelend practitioner.
17. De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te wijzigen of te annuleren, anders zullen de volledige consultkosten in rekening worden gebracht. Het wijzigen of annuleren van een afspraak kan uitsluitend via de telefoon, e-mail of Whatsapp.
18. De cliënt is op de hoogte van de privacyverklaring welke staat vermeld op de website www.bsrdepraktijk.nl en stemt hiermee in.
19. Als de cliënt zijn/haar cliëntdossier wil inzien en/of door wil laten sturen naar een andere behandelaar, dan dient de cliënt hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen via het e-mailadres info@bsrdepraktijk.nl.
20. Als de cliënt zijn/haar toestemming voor gegevensverwerking wil intrekken of bezwaar wil maken tegen gegevensverwerking, dan dient de cliënt hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen via het e-mailadres info@bsrdepraktijk.nl.
21. De cliënt controleert zelf voorafgaand aan het bezoek aan de practitioner of zijn/haar aanvullende zorgverzekering de behandelkosten voor Body Stress Release (gedeeltelijk) vergoedt. De cliënt is tevens zelf verantwoordelijk voor het indienen van ontvangen facturen bij zijn/haar zorgverzekeraar.
22. De cliënt is zich ervan bewust dat Body Stress Release is bedoeld als preventieve onderhoudszorg en geen crisis therapie, en als zodanig geen alternatief is voor de reguliere geneeskunde. De cliënt is zich er tevens van bewust dat Body Stress Release zich niet bezighoudt met het stellen van diagnoses en geen ziekten, aandoeningen en/of afwijkingen behandelt.
23. Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich in eerste instantie wenden tot de betreffende practitioner. Indien de kwestie niet naar tevredenheid kan worden opgelost, kan de cliënt gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De practitioner van Body Stress Release de Praktijk Amsterdam is voor de Wkkgz aangesloten bij GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).
24. De practitioner van Body Stress Release de Praktijk Amsterdam kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; b. enige daad of nalatigheid van de cliënt.
25. De practitioner van Body Stress Release de Praktijk Amsterdam kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van de parkeergelegenheden rondom Fannius Scholtenstraat 89, 1051 EW te Amsterdam, noch voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de cliënt in de praktijk en de centrale ruimtes.
26. Indien de practitioner van Body Stress Release de Praktijk Amsterdam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de practitioner beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de practitioner gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de practitioner beperkt tot het bedrag dat de cliënt aan de practitioner heeft betaald.
27. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en consulten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.